کانکس سرویس بهداشتی

کانکس سرویس بهداشتی

کانکس سرویس بهداشتی : یکی دیگر از خدماتی که صنعت کانکس سازی به جامعه ارائه نموده است کانکس سرویس بهداشتی می باشد . اهمیت بهداشت فردی و اجتماعی در بین افراد که در مکان های مختلف هستند و شهروندان از جمله مسائل مهم و ضروری می باشد .